½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0 ½8 = 0
½8 = 0 Logo
½8 = 0 Hướng Dẫn Cài Đặt Linux Nginx Php Mysql In Ubuntu 19.04

Hướng Dẫn Cài Đặt Linux Nginx Php Mysql In Ubuntu 19.04

 1. Cập nhật lại phiên bản mới nhất từ Ubuntu
  • apt update && apt upgrade
 2. Cài đặt nginx
  • apt install nginx
 3. Cài đặt php version hiện tại là 7.2
  • apt install php7.2 php7.2-fpm php7.2-cli php7.2-mbstring php7.2-curl php7.2-dev php7.2-json php7.2-zip php7.2-gd php7.2-mysql libpcre3-dev gcc make
 4. Cài đặt mysql phiên bản mariadb
  • apt install mariadb-server mariadb-client
 5. Connect Nginx + PHP7.2
  • apt install php7.2-fpm

"Không làm gì mà không gì là không làm."

Liên hệ: Zalo | Email